• Ruoungoainhap.com.vn
  • Ruoungoainhap.com.vn

Tin tức

Những Chai Rượu Đắt Giá Nhất Hành Tinh

16 - Macallan 55 Năm (Giá: 12.500 Dollars)

15 - Macallan 57 Năm (Giá 15.000 Dollars)

14 - Glenfiddich 50 Năm (Giá 16.000 Dollars)

13 - Highland Park 50 Năm (Giá 17.000 Dollars)

12 - Macallan 60 Năm (Giá 20.000 Dollars)

11 - Morlach 70 Năm (Giá 22.000 Dollars)

10 - Macallan 62 Năm (Giá 25.000 Dollars)

9 - Louis XIII Black Pearl MAgnum (Giá 35.000 Dollars)

8 - Hennessy Mathusalem X.O (Giá 42.000 Dollars)

7 - Dalmore 62 Năm Single Highland Malt Scotch (Giá 58.000 Dollars)

6 - Macallan 1926 Fine And Rare Collection (Giá 75.000 Dollars)

5 - Dalmore 64 Năm Trinitas (Giá 160.000 Dollars)

4 - Dalmore 62 Năm (Giá 200.000 Dollars)

3 - Macallan 64 Năm (Giá 460.000 Dollars)

2 - Master Of Malt 105 Năm (Giá 1.400.000 Dollars) (1.4 Triệu Dollars)

1 - Isabella's Islay (Giá 6.200.000 Dollars) (6.2 Triệu Dollars)

Các bài viết khác